اھداف و مقاصد

غدیر و ولایت امیر المومنین(ع) اصل واساس عقائد و کردار مذھب تشیع و شہرگ فرھنگ اسلام است ما با تکیہ بر ولایت زندہ ایم و بہ ھمین روش خواھیم مرد، ولایت در آیات و روایات با عنوان رکن دین معرفی شدہ است، این چمنستان اسلام را پیامبر اعظم(ص) آبیاری کردہ است، پیامبر اعظم(ص) با توجہ بہ اھمیت و عظمت ولایت، در مقام غدیر خم ھمہ مسلمان ھا را تاکید فرمودہ کہ این ولایت را عام کنند: ''ألا فیبلغ الشاھد الغائب''.

این حکم رسول(ص) تا حالا ادامہ دارد و ھمہ ما مخاطب واقعی آنحضرت(ص) ھستیم یعنی ما موظف ایم کہ این ولایت و رکن اصلی دین را در نکات مختلف جہان برسانیم. بر ھمین اساس یک مؤسسہ بنام ''شعور ولایت'' تاسیس کردہ ایم؛ این موسسہ در نظر دارد کہ علاوہ بر ولایت امیر المومنین(ع)، علوم آل محمد(ص) را بہ ھر صورتی کہ ممکن باشد اشاعت کند، و بہ این ھدف مھم از چند جہت وارد شدہ ایم، بخش ھای گونانی شعور ولایت فاؤندیشن بحسب ذیل می باشد:

بخش پژوھش

بخش آموزش

بخش قرآن

بخش تبلیغ

بخش سایت

بخش کتابخانہ

 • ١. تحقیق و تالیف نمودن کتابھای مورد نیاز جامعہ بالخصوص در موضوع ولایت
 • ٢. ترجمہ کتابھای عربی و فارسی بہ زبان اردو.نیز ترجمہ کتابھای نادر الوجود از جملہ لوامع التنزیل
 • ٣. نوشتن مقالات با موضوع ولایت و معارف اھل بیت(ع) نیز ترجمہ مقالات مورد نیاز بہ زبان اردو
 • ٤. چاپ کتابھای تالیف و ترجمہ شدہ و رساندن آنھا بعموم مردم
 • ٥. اشاعت مجلہ سہ ماھہ بہ نام ''شعور ولایت''
 • ٦. پخش مقالات مورد نیاز مردم از طریق انترنت و روزنامہ
 • ٧. برگزاری مسابقات مقالہ نویسی با موضوع ولایت و معارف دین
 • ١. آمادہ سازی کتب درسی با سطح مقدماتی برای کودکان در موضوع ولایت
 • ٢. آمادہ سازی کتب درسی برای جوانان و نوجوانان با سطح عالی با موضوع ولایت و غدیر
 • ٣. کلاسداری خانمھا با موضوع ولایت و معارف دین
 • ٤. برگزاری کلاسھای یک ماھہ با موضوع ولایت در ماہ ذی الحجہ
 • ٥. برگزاری کلاسھای ھفتگی و پاسخ بہ سئوالات دینی بالخصوص با موضوع ولایت
 • ٦. برگزاری مسابقات در پایان کلاسھا و اھدای جوایز
 • ١. برگزاری کلاسھای آموزش قرآن
 • ٢. تالیف کتب و مقالات در موضوع معارف قرآنی
 • ٣. برگزاری کلاسھای تجوید
 • ٤. کلاسھای روخوانی و روانخوانی
 • ٥. کلاسھای علوم و معارف قرآن
 • ٦. برگزاری کلاسھای تفسیر قرآن
 • ٧. برگزاری مسابقات قرآنی و اھداء جوایز
 • ١. اعزام مبلغین در ماہ مبارک رمضان و محرم و صفر و ایام فاطمیہ
 • ٢. اعزام مبلغین بومی در ماہ ذی الحجہ با موضوع ولایت و غدیر
 • ٣. برگزای کلاسھای احکام،اخلاق ومعارف دین
 • ٤. برگزاری کلاسھای احکام ومعارف دین ویژہ خواھران
 • ٥. برگزاری مراسم دینی بمناسبت ولادت وشھادت ائمہ معصومین(ع).
 • ٦. برگزاری مسابقات علمی و فرھنگی و اھدای جوایز
 • ١. ترویج علوم آل محمد(ص) بطریق انتر نت
 • ٢. رساندن کتب تالیف و ترجمہ شدہ بدست عموم مردم از طریق انتر نت
 • ٣. ارائہ نمودن مقالات بمناسبت ولادت و شہادت ائمہ معصومین(ع).ر
 • ٤. پاسخ بہ سئوالات شرعی و دینی بالخصوص با موضوع ولایت
 • ٥. فراھم آوردن کتابھا و مقالات مورد نیاز مردم
 • ٦. معرفی سایت ھای مھم تشیع بالخصوص سایتھای در مورد ولایت و غدیر
 • ٧. پاسخ بہ شبھات رایج اھل سنت بر علیہ تشیع بالخصوص در مورد ولایت وغدیر
 • ٨. بیان مسائل شرعی در قالب تصویری
 • ٩. تالیف کتب و مقالات در موضوعات مختلف در صورت تقاضای مردم
 • ١. نشر علوم آل محمد(ص) بتوسط کتابخانہ ''مینار شعور''
 • ٢. تھیہ عمارت مستقل برای کتابخانہ ''مینار شعور''
 • ٣. تھیہ کتب علمی،مذھبی،فرھنگی ومعارف دین در زبانھای گوناگون از جملہ: اردو، ھندی، عربی، فارسی، انگلیسی
 • ٤. ایجاد جذبہ کتابخوانی در عموم مردم بالخصوص در نوجوانان
 • ٥. تقویت نسل جوانان برای دفاع از تشیع
 • ٦. فراھم آوردن کتب علمی،دینی تربیتی و... مورد نیاز مردم
 • ٧. فراھم آوردن کتب معتبر اھل سنت بہ زبان اردو علاوہ بر صحاح ستہ، تفسیر ابن کثیر، تاریخ طبری و